Het werk van een professional, waarbij de menselijke relatie in de dienstverlening centraal staat, zorgt voor de meest uiteenlopende keuzemomenten. Dit staat veelal niet op zichzelf staan, maar betreffen situaties waar vele spelers bij betrokken zijn met verschillende belangen. Belangen die op gespannen voet met elkaar kunnen staan en ethische en morele dilemma’s kunnen bevatten.

Dit vraagt om specifieke vaardigheden om daarop in te spelen, waaronder het doelgericht kunnen hanteren van de relatie.

Leren van ervaringen
Supervisie is een ervaringsgerichte leermethode voor professionals, waarbij je leert middels reflectie het eigen handelen tegen het licht te houden. Dit met als doel meer inzicht te krijgen in je functioneren en dit duurzaam te verbeteren.

In sommige beroepsgroepen is het volgen van supervisie bij een LVSC geregistreerde supervisor een verplichte vorm van bijscholing. Dit in verband met de beroepsregistratie, in het kader van kwaliteitsontwikkeling en kwaliteitsborging.

Wat kan aan bod komen?
• Wat doe ik t.a.v. het welslagen van een hulpverleningstraject en -relatie
• Hoe blijf ik trouw aan mijzelf als persoon en professional in een dynamische werkomgeving
• Hoe behoud ik een gezonde werk- en privé balans
• Vanuit welke overtuigingen oefen ik mijn beroep uit en waar laat ik mij door inspireren
• Hoe verhoud ik mij t.a.v. ethische dilemma’s en complexe vraagstukken
• Hoe beweeg ik binnen groepsdynamische processen
• Welke plaatst heeft mijn eigen levensbagage in de professionele beroepsuitoefening

Hoe werkt het?
Tijdens de supervisie bijeenkomst breng je ervaringen in uit je eigen beroepspraktijk. Hieruit haal je voor jezelf een leervraag die je verder wilt onderzoeken. Door terug te kijken op je handelen, ga je na wat de resultaten zijn en hoe je deze in de toekomst bewust kunt inzetten.

Je ontdekt patronen die van nut zijn of die je juist kunt loslaten. Dit doe je door te zoeken naar de betekenis van wat je gezien, ervaren, gedacht en gedaan hebt. De verkregen inzichten neem je mee in nieuwe ervaringen.

Praktische informatie
Supervisie vindt plaats in een traject van gemiddeld 10 bijeenkomsten van 1 tot 2,5 uur. De tijdsduur hangt af of het een individueel traject is of in een groep van maximaal 4 supervisanten.

Je bepaalt zelf welke ervaringen en vragen actueel zijn en wat je aan de orde wilt laten komen. Reflectieverslagen maken onderdeel uit van het leerproces.